Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ŠK 1. FBC TRENČÍN, o.z. so sídlom prevádzky Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín, IČO: 37922114, zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR, registrácia: VVS/1-900-90-26291, IČ DPH: SK2022020616, DIČ: 2022020616 (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru v ponuke predávajúceho uvedenej na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
 3. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 

Odbor výkonu dozoru
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 0932/6400 108

Čl. II

Definícia niektorých pojmov

 

 1. Obchod: internetový obchod predávajúceho umiestnený na webovej stránke https://fanshop.1fbctrencin.sk/
 2. Produkt alebo produkty: produkt alebo viac kusov produktov určených na predaj uvedených v ponuke predávajúceho v Obchode.
 3. Kupujúci: Spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vykonáva nákup v Obchode.
 4. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Podnikateľ: kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, pričom tento nie je Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 6. Kúpna zmluva: zmluva, predmetom ktorej je kúpa a predaj Produktu uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim
 7. Personalizovaný produkt: produkt prispôsobený individuálnym požiadavkám Klienta podľa jeho Objednávky v rámci možností ponúkaných predávajúcim.

 

Čl.III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Predávajúci umožňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy prevedením objednávky kupujúceho online, prostredníctvom Obchodu, ktorý je dostupný nepretržite 7 dní v týždni.
 2. Žiadosť o informácie alebo dopyt kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky sa nepovažuje za objednávku Produktu.
 3. Kupujúci nakupuje v Obchode tak, že vyberá Produkty z ponuky uvedenej na internetovej stránke Obchodu a pridáva ich do nákupného košíka.
 4. Do okamihu stlačenia tlačidla „Objednať a zaplatiť“ má kupujúci možnosť opravovať zadané údaje a meniť rozsah vybraných produktov.
 5. Po uvedení všetkých požadovaných údajov sa kupujúcemu zobrazí zhrnutie objednávky („Dokončenie“), kde bude uvedené predovšetkým:
 6. Predmet Objednávky (názov, značka, veľkosť, počet kusov, farba produktu a pod.)
 7. Jednotková cena a celková cena vybraných produktov spolu s DPH a prípadne inými daňami
 8. Informácia o nákladoch na dopravu, poštovné, balné, prípadne nákladoch na iné poplatky
 9. Vybraná platobná metóda
 10. Spôsob a adresa doručenia produktov.
 11. Pre odoslanie Objednávky je nevyhnutné stlačiť tlačidlo „Objednať a zaplatiť“.
 12. Všetky prijaté objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 13. Predávajúci bezodkladne potvrdí zaregistrovanie Objednávky kupujúceho odoslaním automatickej odpovede na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu v znení „Vaša Objednávka bola zaevidovaná“. Táto automatická odpoveď má výlučne evidenčný charakter a jej doručením Kupujúcemu nie je uzatvorená kúpna zmluva.
 14. Ak je produkt, na ktorý sa Objednávka vzťahuje, nedostupný, predávajúci zašle kupujúcemu e-mailovú správu o nedostupnosti produktu, resp. o predpokladanej dodacej dobe produktu a možnostiach vybavenia Objednávky (čiastočná realizácia Objednávky alebo zrušenie Objednávky). V ostatných prípadoch zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie Objednávky e-mailovou správou: „Vaša objednávka bola prijatá.“
 15. Doručením e-mailovej správy „Vaša objednávka bola prijatá“ je prijatý návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy a je uzatvorená Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie Objednávky, ak z objektívnych dôvodov uzná, že pri Objednávke môže dôjsť k protiprávnemu konaniu, čím sa rozumie každá činnosť kupujúceho v rámci Obchodu, ktorá nie je v súlade so zákonom.
 17. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktov nie je schopný predávajúci dodať produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (čl. IV ods. 1 písm. d) VOP), alebo za dohodnutú kúpnu cenu, predávajúci ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať Objednávku zaslaním e-mailu.
 18. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o stornovaní Objednávky kupujúcim na ním uvedený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 19. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje Objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa prijatia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

 1. Predávajúci je povinný:
 2. Dodať správny druh a množstvo produktov, ktoré boli objednané, za cenu, ktorá bola uvedená v čase odoslania Objednávky kupujúcim
 3. Dodávať iba produkty nové a vhodne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy
 4. Dodať produkt na miesto určené kupujúcim a spolu s produktom zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k produktu (faktúra, formulár na odstúpenie od zmluvy, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka)
 5. Dodať objednaný produkt kupujúcemu v termíne dodania uvedenom na internetovej stránke, najneskôr však do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodnú inak; pri objednávke Personalizovaných produktov je dodacia doba 21 dní odo dňa pripísania úhrady kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho podľa čl. VI ods. 3 VOP.
 6. V prípade doručenia nesprávneho druhu produktu, prípadne nesprávnej farby alebo veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vymeniť bezodkladne tento produkt a pokiaľ to nie je možné, vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu a zároveň nahradiť kupujúcemu náklady na balné a poštovné, ktoré preukázateľne uhradil pri odosielaní zásielky späť.
 7. Predávajúci je oprávnený:
 8. Nevybaviť Objednávku, pokiaľ kupujúci uvedie nesprávne alebo zjavne nepravdivé kontaktné údaje a nie je možné ho kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, ktoré v Objednávke zadal, a to ani pri vynaložení primeraného úsilia
 9. Vyzvať kupujúceho na prevzatie produktu aj pred uplynutím lehoty na dodanie produktu.
 10. Kupujúci je povinný:
 11. Uvádzať pri objednávaní úplné a pravdivé údaje
 12. Zaplatiť za produkt kúpnu cenu podľa zvolenej platobnej metódy
 13. Prevziať doručený produkt osobne alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, podpísať doklad osvedčujúci dodanie produktu a zaplatiť zaň kúpnu cenu, s ktorou bol oboznámený pri jeho objednávaní
 14. Prevziať doručený produkt v mieste, ktoré si zvolil pri jeho objednávaní
 15. Prekontrolovať neporušenosť obalu a samotný produkt pri jeho preberaní.
 16. Ak bude potrebné dodanie produktu opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu neprevezme produkt, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov pokusu o neúspešné doručenie produktu.
 17. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený o tom, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

Čl. V

Ceny Produktov

 

 1. Všetky ceny produktov sú zmluvné, aktuálne a platné. Ceny sú uvedené v eurách a sú konečné, t. j. vrátane DPH v platnej výške, prípadne všetkých ďalších relevantných daní a poplatkov. To sa netýka poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikáciu prostredníctvom prostriedkov na diaľku.
 2. Akčné ceny platia do vypredania zásob akčného produktu alebo po dobu určenú predávajúcim.
 3. V prípade konania zľavovej akcie organizovanej predávajúcim v Obchode sa zľavy nekumulujú, ak nestanovia obchodné podmienky zľavovej akcie inak.

 

Čl. VI

Platobné podmienky

 

 1. Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, kupujúci si môže zvoliť nasledujúce spôsoby úhrady za objednané produkty:
 2. Platbu vopred, a to:
 3. bankovým prevodom
 4. platobnou kartou ( momentálne nedostupné )
 5. Platbu v okamihu prevzatia produktu ( iba hotovosť - skúšobné spustenie  e-shopu od 7.4. 2022)
 6. v prípade dodania produktu prostredníctvom dopravcu (tzv. Objednávka na dobierku) sa hradí platba v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom terminálu.
 7. V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob platby vopred, bude Objednávka zo strany predávajúceho vybavená po tom, ako bude kúpna cena produktov pripísaná predávajúcemu na bankový účet.
 8. Platba za Personalizované produkty je možná len vopred (čl. IV ods. 1 písm. a) VOP).

 

Čl. VII

Doprava, poštovné a balné

 

 1. Kupujúci má možnosť si zvoliť dodanie objednaného produktu:
 2. Na adresu ním zadanú v Objednávke
 3. V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE, Mládežnícka 1, 911 01  Trenčín
 4. Predávajúci zasiela produkty v rámci celého územia Slovenskej republiky a aj do zahraničia.
 5. Cena za poštovné a balné sa účtuje nasledovne:  Náklady na poštovné a balné sú kupujúcemu vyčíslené pri vykonávaní Objednávky.

 

Čl. VIII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na produkte

 

 1. Prevzatím produktu na mieste zvolenom kupujúcim v Objednávke prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k produktu.
 2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme produkt od predávajúceho, resp. od DPD alebo Slovenskej pošty.

 

Čl. IX

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy plynie odo dňa:
 3. prevzatia Produktu,
 4. v prípade, že je jej predmetom niekoľko druhov Produktov alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Produktu, alebo
 5. v ktorom tretia osoba určená Spotrebiteľom a iná ako Dopravca prevzala Produkt.
 6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy písomným vyhlásením adresovaným Predajcovi na korešpondenčnú adresu podľa týchto VOP alebo na emailovej adrese: fanshop@1fbctrencin.sk

(doporučuje sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“).

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa (Personalizovaný Produkt).
 2. Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP. Použitie vzoru nie je povinné. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa, potvrdí predávajúci Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v písomnej forme prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je potrebné, aby Spotrebiteľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy vyššie popísaným postupom, zaniká Kúpna zmluva od svojho počiatku.
 4. Predávajúci vráti všetky platby prijaté od Spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa predávajúci o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa dozvedel.
 5. Predávajúci vráti obdržanú platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade produktu, v prípade, že Spotrebiteľ nevyjadrí súhlas s iným riešením. Spotrebiteľ môže uviesť číslo bankového účtu, na ktoré predávajúci vráti finančné prostriedky. Spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady v súvislosti s týmto vrátením platby. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ produkt odovzdá alebo preukáže, že produkt predávajúci odoslal.
 6. Spotrebiteľ zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy produkt, ktorý od neho dostal, pričom produkt nesmie byť zničený či opotrebovaný. Lehota bude zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle vrátený produkt pred uplynutím 14 dňovej lehoty na adresu:

          ŠK 1. FBC Trenčín, Mládežnícka 1, 911 01  Trenčín

(odporúča sa uviesť poznámku  „Odstúpenie od zmluvy“)

 1. Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie Produktu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy (náklady na odoslanie produktu predávajúcemu) aj v prípade, keď tento produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať zásielku odoslanú na dobierku.
 2. Spotrebiteľ berie zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Produktom inak, než je určené s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

 

Čl. X

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: fanshop@1fbctrencin.sk).
 2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou MERS PLUS, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky: TU

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporu (ARS) môže návrh odmietnuť v prípade, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- Eur.
 4. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Čl. XI

Ochrana osobných údajov

 

 1. Podrobnosti o zabezpečení ochrany osobných údajov kupujúceho sú dostupné TU  

 

Čl. XII

Záruka a reklamácie

 

 1. Informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady, záručnej dobe a postupe uplatňovania a vybavovania reklamácie sú obsiahnuté v Reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný TU  

 

Čl. XIII

Registrácia v Obchode

 1. Nákup v Obchode nie je podmienený registráciou kupujúceho. Registrácia kupujúceho v Obchode je dobrovoľná.
 2. Kupujúci má možnosť zároveň s nákupom v Obchode stať sa členom členského programu „MY SME FLORBAL“, ktorého prevádzkovateľom je prevádzkovateľ Obchodu a ktorý poskytuje svojim členom výhody a benefity uvedené na internetovej stránke 1fbctrencin.sk (ďalej len „Program“). Svoj záujem o členstvo Programe kupujúci prejaví zakliknutím príslušného políčka. 

 

Čl. XIV

Používanie cookies

 1. Súbory cookies sú súbory obsahujúce malé množstvo dát, všeobecne odosielané internetovými stránkami a ponechané na konečnom zariadení užívateľa stránok (napr. počítač, smartfón, tablet, a pod.).
 2. Obchod používa súbory cookies. Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
 3. správne obsluhovanie Obchodu a zjednodušenie nákupného postupu (napr. udržanie relácie po prihlásení, uloženie vykonaných nákupov, identifikácia zákazníka);
 4. reklama a marketingové akcie;
 5. tvorenie štatistík návštevnosti stránok Obchodu a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránok Obchodu pre vylepšenie jeho štruktúry a obsahu.
 6. Všetky súbory cookies, ktoré využíva Obchod, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies tohto druhu sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránok Obchodu, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránok Obchodu a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránkam Obchodu (heslo, prihlasovacie meno) a využívanie služieb Obchodu.
 7. Kupujúci má právo v ľubovoľnom okamihu blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookies využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú štandardne dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača.
 8. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na stránkach Obchodu.

Čl. XV

Podmienky používania internetovej stránky Obchodu

 

 1. Internetová stránka Obchodu, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon").
 2. Kupujúci a užívateľ je oprávnený prezerať a preberať materiály z internetovej stránky Obchodu iba na osobné, nekomerčné používanie a za podmienky, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiáloch. Kupujúci a užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto internetovej stránky na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov publikovaných na internetovej stránke Obchodu na iných webových lokalitách je bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim zakázané. Materiály na internetovej stránke Obchodu sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z internetovej stránke Obchoduje porušením autorského práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. 

 

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predajca si vyhradzuje právo zavádzať a odvolávať ponuky alebo zľavové akcie a pozmeňovať ceny Produktov v Obchode, bez toho, aby boli dotknuté Zákazníkom nadobudnuté práva, vrátane podmienok Kúpnych zmlúv uzatvorených pred vykonanými zmenami.
 2. Pre prípady, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Tieto VOP nevylučujú a neobmedzujú žiadne práva kupujúceho, na ktoré má nárok na základe platných právnych predpisov. Ak budú ustanovenia týchto Obchodných podmienok v rozpore s platnými právnymi predpismi, zaisťujúcimi práva kupujúceho, majú prednosť tieto právne predpisy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje možnosť pozmeniť tieto VOP. Pre právny vzťah s kupujúcim sú záväzné VOP účinné ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.05.2021.