Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 internetového obchodu FANSHOP FBC TRENČÍN

 

Obchodná spoločnosť ŠK 1. FBC TRENČÍN, o.z. so sídlom prevádzky Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín, IČO: 37922114, zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR, registrácia: VVS/1-900-90-26291, IČ DPH: SK2022020616, DIČ: 2022020616  (ďalej len „predávajúci“) vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Reklamačný poriadok internetového obchodu FANSHOP 1. FBC TRENČÍN (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Čl. I

Definícia niektorých pojmov

 

Obchod: internetový obchod predávajúceho umiestnený na webovej stránke fanshop.1fbctrencin.sk.

Produkt alebo produkty: produkt alebo viac kusov produktov určených na predaj uvedených v ponuke predávajúceho  v Obchode.

Kupujúci: Spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vykonáva nákup v Obchode.

Spotrebiteľ:  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ: kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, pričom tento nie je Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

Kúpna zmluva: zmluva, predmetom ktorej je kúpa a predaj Produktu uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim

 

Čl. II

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom uzatvorenej na diaľku na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach Obchodu (ďalej len „VOP“) dostupných tu: fanshop.1fbctrencin.sk/s8-obchodne-podmienky
 2. Tento Reklamačný poriadok je súčasťou VOP.
 3. V prípade, ak kupujúcim je podnikateľ, resp. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci poskytuje kupujúcemu – podnikateľovi záruku za akosť produktu v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu kupujúcim, pričom pre určenie dňa prevzatia produktu sa použije čl. III ods. 2 tohto Reklamačného poriadku.

 

Čl.III

Záruka

 

 1. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom vo výdajni Obchodu. V prípade, ak je produkt doručovaný kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia produktu od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol produkt v reklamačnom konaní.
 3. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo spôsob použitia sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy produktu vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba.

 

Čl. IV

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

 1. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, t. j. produkt aj jeho obal, bezprostredne po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal produktu je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobe, od ktorej produkt preberá a za jeho prítomnosti skontrolovať stav produktu. Zásielku s poškodeným obalom spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 2. Bezodkladne po prevzatí zásielky, ktorá nevykazuje nijaké mechanické poškodenia, je spotrebiteľ povinný skontrolovať produkt nachádzajúci sa v balení. Ak spotrebiteľ zistí, že produkt je nefunkčný alebo poškodený, alebo mu bol dodaný produkt v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (napr. iná veľkosť, iný druh produktu a pod.), je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
 3. Pred prvým použitím je Spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s návodom na použitie, návodom na údržbu a ďalšou prípadnou sprievodnou dokumentáciou, ktorú spolu s produktom obdržal.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na produkte nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahom, mechanickým poškodením spôsobeným na produkte spotrebiteľom alebo treťou osobou alebo za opotrebenie spôsobené pri obvyklom užívaní tovaru.

Čl. V

Uplatnenie reklamácie

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla spoločnosti: ŠK 1. FBC TRENČÍN o.z., Mládežnícka 1,      911 01 Trenčín,
 2. Spotrebiteľ môže zaslať reklamovaný produkt predávajúcemu poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo priniesť osobne, spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý mu bol s produktom doručený. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať reklamovaný produkt zaslaný na dobierku.
 3. Pri osobnej reklamácii produktu vystaví predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie reklamačného listu o tom, kedy Spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje.
 4. Pri zasielaní produktu predávajúcemu sa odporúča, aby Spotrebiteľ použil reklamačný formulár, ktorý je dostupný tu: fanshop.1fbctrencin.sk/s11-reklamacny-formular

 

Čl. VI

Vybavenie reklamácie

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na včasné, riadne a bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.
 2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 4. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu produktu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny
 5. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa o preferovanom spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:
 6. ihneď,
 7. v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 8. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
 10. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.
 11. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 12. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia o vybavovaní reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ

 

 1. V prípade, ak kupujúcim je podnikateľ, resp. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu – podnikateľovi záruku za akosť produktu v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.
 3. O reklamácii kupujúceho – podnikateľa rozhodne predávajúci do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.